ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

12 เมษายน 2565

🌟 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 🌟

เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

          ด้วยพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 มาตรา 8 (4) การกำหนดนโยบายหรือกฎเกณฑ์การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ชัดเจนและมีระบบบริหารจัดการ รวมทั้งมีมาตรการและหลักประกันในการคุ้มครองข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองให้มีความมั่นคงปลอดภัยและมิให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกละเมิด และกฎเกณฑ์ข้อมูล และประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อ 3 ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงานให้สอดคล้องกับธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐด้วย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ข้อ 1 นโยบาย

          🎯 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ”

          🎯 จัดให้มีประกาศธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านข้อมูลของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ

          🎯 จัดให้มีคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ทำหน้าที่กำกับดูแลธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ให้เป็นไปตามนโยบายนี้

ข้อ 2 แนวปฏิบัติ

          🟢 คำนิยาม

          🟢 ข้อกำหนดทั่วไป

          🟢 การสร้างและการรวบรวมข้อมูล

          🟢 การจัดเก็บ การจัดเก็บถาวร และการทำลายข้อมูล

          🟢 การประมวลผลข้อมูล           

          🟢 การเปิดเผยข้อมูล

          🟢 การแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูล

          🟢 การตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการข้อมูล

          🟢 การทบทวน ปรับปรุง แก้ไข

🌟  ประกาศ ณ วันที่ 8 เมษายน 2565
 

▶️  สามารถดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่ : http://shorturl.at/doy29

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ