ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

29 เมษายน 2565

🌟 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 🌟

เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

          ตามอนุสนธิคำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ 179/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะบริกรข้อมูลและหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามกรอบและโครงสร้างธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงแต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

องค์ประกอบ

🟢 หัวหน้าคณะบริกรข้อมูล

🟢 บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ

🟢 บริกรข้อมูลด้านเทคนิค ความมั่นคงปลอดภัย

🟢 บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล 

🌟  ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

▶️  สามารถดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่ : http://shorturl.at/ceuxS

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ