ขนาดตัวอักษร
ภาษา

คำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

21 ธันวาคม 2566

 

🌟 คำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 🌟

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

          ตามอนุสนธิคำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ 579/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 เนื่องด้วยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ 579/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 

โดยมีอำนาจหน้าที่

🟢 กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน 

🟢 กำหนดนโยบายข้อมูล และแนวทางปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและเป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งควบคุมการดำเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

🟢 กำกับดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะบริกรข้อมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน

🟢 ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะบริกรข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลในหน่วยงาน เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลภาครัฐ และเพื่อให้การดำเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

🟢 ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 

🌟  ประกาศ ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2566

▶️  สามารถดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่ : https://shorturl.asia/pUY5A

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ