ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

29 เมษายน 2565

 

🌟 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 🌟

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

 

          ตามอนุสนธิคำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ 180/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 12 มีนาคม 2564 เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบของคณะกรรมการและหน้าที่ เพื่อให้การดำเนินงานด้านธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

โดยมีอำนาจหน้าที่

🟢 กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน 

🟢 กำหนดนโยบายข้อมูล และแนวทางปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและเป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งควบคุมการดำเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

🟢 กำกับดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะบริกรข้อมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน

🟢 ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะบริกรข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลในหน่วยงาน เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลภาครัฐ และเพื่อให้การดำเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

 

🌟  ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2565

▶️  สามารถดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่ : http://shorturl.at/dksyU

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ