ขนาดตัวอักษร
ภาษา

คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน OPEN DATA ข้อมูลเปิด สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

27 กรกฎาคม 2565

                   คู่มือการปฏิบัติงาน กระบวนงาน OPEN DATA ข้อมูลเปิด  สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

          ตามพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ โดยต้องให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้อย่างเสรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และสามารถนำไปเผยแพร่ ใช้ประโยชน์ หรือพัฒนาบริการและนวัตกรรมในรูปแบบต่างๆ ได้ และตามประกาศคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เรื่อง ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ กำหนดให้มีธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ เชื่อมโยง แลกเปลี่ยน และบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานอย่างเป็นระบบ รวมถึงแสดงความโปร่งใสในการดำเนินงาน และสามารถตรวจสอบได้จากทุกภาคส่วน

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงได้มีนโยบายในการดำเนินการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้อมูลเปิดของหน่วยงานให้ข้อมูลมีความครบถ้วนถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน มั่นคงปลอดภัย และไม่ถูกละเมิดความเป็นส่วนบุคคล รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน บูรณาการ และใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยมอบหมายให้ กองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (กบข.) เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงาน OPEN DATA ข้อมูลเปิด สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งฝ่ายวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ (วส.) มีหน้าที่รับผิดชอบงานดังกล่าว และปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคณะทำงานบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ รวมทั้งบริหารจัดการข้อมูลในการจัดทำข้อมูลเปิดของ วช. ตั้งแต่การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) การจัดทำคำอธิบายข้อมูลหรือเมทาดาตาสำหรับชุดข้อมูล (Metadata Standard) และการนำเข้าชุดข้อมูลเปิดของ วช. ในระบบ เพื่อการเปิดเผยข้อมูลผ่านศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (data.go.th)

                                                                                                      

          ดังนั้น จึงได้จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในกระบวนงานของ OPEN DATA ข้อมูลเปิด สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  โดยมีกรอบการดำเนินงานดังนี้ 

🎯 1. การแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน

          🟢 1.1 คณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

          🟢 1.2 คณะทำงานบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

🎯 2. การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

          🟢 2.1 ระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) วช.

          🟢 2.2 การพัฒนาระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) วช.

          🟢 2.3 ระบบบัญชีข้อมูล

          🟢 2.4 การใช้งานระบบ OPEN DATA ข้อมูลเปิด สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


▶️  สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ : http://shorturl.at/gIRU9

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ