ขนาดตัวอักษร
ภาษา

ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

15 มีนาคม 2566

🌟 ประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 🌟 

เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
 

                การจัดทำประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เรื่อง แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยึดถือ รวมทั้งให้ทราบและเข้าใจถึงวิธีการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย และเก็บรักษาข้อมูล ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562  

แนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของระบบบัญชีข้อมูล (Data Catalog) มีหัวข้อ ดังนี้

🟢 1. การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          1.2 แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

          1.3 วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

          1.4 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

          1.5 การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

          1.6 การเปิดเผยเกี่ยวกับการดำเนินการ แนวปฏิบัติ การคุ้มครองส่วนบุคคล

          1.7 สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

          1.8 ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          1.9 การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

🟢 2. แนวปฏิบัติในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          2.1 การบันทึกข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ

          2.2 ข้อแนะนำในการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคล

          2.3 การปรับปรุงแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          2.4 การปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

          2.5 ช่องทางการติดต่อ

🌟  ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2566

▶️  สามารถดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่ http://shorturl.at/ewIU3

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ