ขนาดตัวอักษร
ภาษา

เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

25 มิถุนายน 2567

คำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ที่  256/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

--------------------------------

          อนุสนธิ คำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ 582/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล(Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เนื่องด้วยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะบริกรข้อมูล ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ 582/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 และแต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะบริกรข้อมูล (Data Steward Team) ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

1. หัวหน้าคณะบริกรข้อมูล

2. บริกรข้อมูลด้านธุรกิจ

3. บริกรข้อมูลด้านเทคนิค ความมั่นคงปลอดภัย

4. บริกรข้อมูลด้านคุณภาพข้อมูล 

 

🌟  สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2567

▶️  สามารถดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1S4UGOcsdE1ovSGt1Zmmg17EWTp3Ja3DO/view

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ