ขนาดตัวอักษร
ภาษา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

25 มิถุนายน 2567

คำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ที่  257/2567

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

----------------------------------------------------

          อนุสนธิ คำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ 583/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เนื่องด้วยได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบของคณะกรรมการ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการของคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและต่อเนื่อง จึงยกเลิกคำสั่งสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ที่ 583/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ลงวันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ขึ้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

          อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงแต่งตั้งคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้

องค์ประกอบ

1. ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

ประธานกรรมการ

2. รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ            

รองประธานกรรมการ

3. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย

กรรมการ คนที่ 1

4. ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย

กรรมการ คนที่ 2

5. ผู้อำนวยการกองมาตรฐานการวิจัยและสถาบันพัฒนาการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

กรรมการ

6. ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม               

กรรมการ

7. ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๑          

กรรมการ

8. ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๒          

กรรมการ

9. ผู้อำนวยการกองบริหารทุนวิจัยและนวัตกรรม ๓          

กรรมการ

10. เลขานุการกรม สำนักงานเลขานุการกรม

กรรมการ

11. ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กรรมการ

12. ผู้อำนวยการกลุ่มบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ

กรรมการ

13. ผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านสัตว์เศรษฐกิจ

กรรมการ

14. ผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการเตรียมรับสังคมสูงวัย

กรรมการ

15. ผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กรรมการ

16. ผู้อำนวยการภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของประเทศด้านการแพทย์และสาธารณสุข

กรรมการ

17. ผู้อำนวยการภารกิจขับเคลื่อนนโยบายโดยการวิจัย

กรรมการ

18. ผู้อำนวยการกลุ่มวิเทศสัมพันธ์

กรรมการ

19. ผู้อำนวยการกลุ่มงานกฎหมาย สำนักงานเลขานุการกรม

กรรมการ

20. ผู้อำนวยการกองระบบและบริหารข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

กรรมการและเลขานุการ

21. ผู้อำนวยการกลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยเลขานุการ

22. เจ้าหน้าที่กลุ่มงานวางแผนและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ผู้ช่วยเลขานุการ

 

หน้าที่

1. กำหนดสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการข้อมูลของหน่วยงาน

2. กำหนดนโยบายข้อมูล และแนวทางปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานและเป็นไปตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ รวมทั้งควบคุมการดำเนินงาน ทบทวนและปรับปรุงธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐให้มีความเหมาะสมอย่างต่อเนื่อง

3. กำกับดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานของคณะบริกรข้อมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับข้อมูลภาครัฐของหน่วยงาน

4. ให้ข้อเสนอแนะแก่คณะบริกรข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลในหน่วยงาน เพื่อรักษาความสมบูรณ์ของข้อมูลภาครัฐ และเพื่อให้การดำเนินงานธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

🌟  สั่ง ณ วันที่ 9 เมษายน 2567

▶️  สามารถดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่  https://drive.google.com/file/d/1rDm22Q13g9UkrkujbOCrKKS5kZgeGxC2/view

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ