ขนาดตัวอักษร
ภาษา

แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

22 พฤษภาคม 2565

                                                                      แผนการพัฒนาระบบ

ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นส่วนราชการสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ  โดยกำหนดให้สำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดทำฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 นอกจากนี้ ให้มีการบูรณาการระหว่างระบบอุดมศึกษา กับ ระบบวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ที่ตรงตามความต้องการและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ดังนั้น สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565     

     แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565 ประกอบด้วย 3 แนวทางการพัฒนา ดังนี้
     🟢  1. ยกระดับการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้าน ววน. ให้ได้มาตรฐานและครอบคลุมหน่วยงานในระบบ ววน. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอกกระทรวง อว.
     🟢  2. ยกระดับการให้บริการและการใช้ประโยชน์จากระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศโดยเพิ่มประสิทธิภาพ ความสะดวกในการเข้าถึงและใช้งานง่าย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
     🟢  3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ และการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม รวมทั้งยกระดับความมั่นคงปลอดภัยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

     โดยแนวทางการพัฒนาดังกล่าว ได้กำหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย แผนงาน และโครงการ รวมทั้งกำหนดกรอบงบประมาณการพัฒนา ทั้งนี้ การดำเนินงานตามแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565 สามารถเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีกลไกการขับเคลื่อนแผนการพัฒนา ดังนี้ 1) กลไกเชิงนโยบาย 2) กลไกการขับเคลื่อนการดำเนินงานและการติดตามประเมินผล ขณะเดียวกันก็มีระบบการติดตามและประเมินผล

                                                                         

ประกอบไปด้วย

🟢 บทที่ 1  สถานการณ์ปัจจุบันของระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

🟢 บทที่ 2 แนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแผนที่เกี่ยวข้อง

🟢 บทที่ 3 แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

🟢 บทที่ 4 กลไกการขับเคลื่อนแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565

🟢 บทที่ 5 ระบบการติดตามและประเมินผล

     สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ คาดหวังว่าแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565 จะเป็นกรอบทิศทางในการขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ และใช้เป็นแนวทางให้หน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรมนำไปใช้ในการปฏิบัติ เพื่อให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านการวิจัยและนวัตกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 

▶️  สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ : http://shorturl.at/flyM3

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ