ขนาดตัวอักษร
ภาษา

การเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

31 สิงหาคม 2566

 

                  การเสวนาเรื่อง การขับเคลื่อนบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

                                                   วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

                                                              โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยคณะกรรมการธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่ต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานเพื่อการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างถูกต้องเหมาะสมแก่บุคลากร วช. เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐของ วช. จึงจัดโครงการเสวนาวิชาการเรื่อง การขับเคลื่อนบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data)

                                                                         

วัตถุประสงค์

          1. เพื่อให้บุคลากร วช. มีความตระหนักถึงความสำคัญของบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ในองค์กร

          2. เพื่อให้บุคลากร วช. มีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานเพื่อการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐอย่างถูกต้องเหมาะสม

          3. เพื่อให้บุคลากร วช. รับรู้รับทราบการจัดทำบัญชีข้อมูลหน่วยงานเพื่อการเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

รูปแบบและวิธีการ

          1.  การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานกำกับดูแลบัญชีข้อมูลและข้อมูลเปิดภาครัฐ

          2. การถ่ายทอดประสบการณ์ เรื่องราวความสำเร็จ ความก้าวหน้าและประโยชน์จากข้อมูลเปิดภาครัฐจากหน่วยงานที่ได้รับรางวัล

วิทยากร

         วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 8 ท่าน

วันที่จัด

         วันอังคารที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น.

สถานที่จัด

         โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มเป้าหมาย

         บุคลากร วช.  จำนวน 120 คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

         บุคลากร วช. ได้รับความรู้ความเข้าใจ และเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของบัญชีข้อมูล (Data Catalog) และข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data) ในองค์กร เพื่อการเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐของ วช. ในรูปแบบดิจิทัลต่อสาธารณะที่สอดคล้องตามและพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562

                                                                        

                                                                        

                                                                        

                                                                        

 

▶️ ลงทะเบียน : http://rb.gy/xbn94

▶️ เอกสารการเสวนา : http://rb.gy/468jo

▶️ แบบประเมินความพึงพอใจ : http://rb.gy/ysmpc

 

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ