ขนาดตัวอักษร
ภาษา

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ

จำนวนโครงการเกี่ยวกับการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ขอรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน เป็นการพัฒนาช่องทางการตลาด เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวของชุมชนหรือ CBT โดยบูรณาการแนวคิด BCG Model มาปรับใช้กับการยกระดับศักยภาพให้เกิดรูปธรรมรวมถึงสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบบนฐานอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและยั่งยืน ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 ประกอบด้วยข้อมูล จำแนกตามปี หน่วยงาน จังหวัดหน่วยงาน พื้นที่ภาคในประเทศไทย และมาตรฐานผลิตภัณฑ์

{{cur_meta.name}} {{cur_meta.download_num | number}} download

ระดับการเปิดเผยข้อมูล :
ดาวน์โหลด ไปสู่ทรัพยากร
URL: {{cur_meta.url}}

แสดงข้อมูลลำดับที่ ถึง
ข้อมูลทั้งหมด รายการ
ประเภท : Line Area Bar Column
images meta images meta

ข้อมูลทรัพยากร

วันที่ปรับปรุงทรัพยากรล่าสุด
รูปแบบ
ขนาดไพล์
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล
ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ
ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่
การจัดจำแนก
หน่วยวัด
หน่วยตัวคูณ
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์
มาตราส่วน
ความถูกต้องของตำแหน่ง
วันที่เริ่มต้นสร้าง
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล
สถิติทางการ
วันที่เผยแพร่ข้อมูล

พจนานุกรมข้อมูล

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ