ขนาดตัวอักษร
ภาษา

แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

23 พฤษภาคม 2565

                                                                  แผนการพัฒนาระบบ

 ข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

 

          สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มีหน้าที่และอำนาจเกี่ยวกับการจัดทำฐานข้อมูลและดัชนีด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 และจัดทำฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

          โดยจัดให้มีระบบข้อมูลสารสนเทศกลางเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติกับระบบสารสนเทศของหน่วยงานในระบบวิจัยและนวัตกรรม ตามพระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2562 จึงได้ดำเนินการจัดทำแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ.2566-2570 โดยใช้แนวทางตามแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2566-2570 ในสาระสำคัญเกี่ยวกับระบบสารสนเทศดิจิทัลและระบบข้อมูล ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในส่วน วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และการอุดมศึกษา โดยมีเป้าหมายบูรณาการระบบและข้อมูล ทำให้เกิดระบบข้อมูลสารสนเทศกลาง เพื่อใช้ในการบริหารจัดการและนำไปสู่ฐานข้อมูลเพื่อใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ กับการเชื่อมโยงระบบข้อมูลอื่นๆ

 

                                 

ประกอบไปด้วย

🟢 บทที่ 1  สถานการณ์ แนวโน้มเทคโนโลยี บทบาท และมาตรฐานสากลเกี่ยวกับระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ

🟢 บทที่ 2 กฎหมาย ยุทธศาสตร์ แผน นโยบายและมติ และความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

🟢 บทที่ 3 กรอบและแนวทางการดำเนินงาน

🟢 บทที่ 4 การทบทวนผลสำเร็จของแผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2564-2565 และผลสำเร็จของ
                   แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

🟢 บทที่ 5 เป้าประสงค์และแนวทางการพัฒนาของแผนการพัฒนาระบบข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566–2570

🟢 บทที่ 6 กรอบงบประมาณการดำเนินงานภายใต้แผนการพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศกลางด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566-2570

🟢 บทที่ 7 ระบบการติดตามและประเมินผล

 

▶️  สามารถดาวน์โหลดเอกสาร ได้ที่ : http://shorturl.at/bDGM5

NRCT ChatBot
สวัสดีค่ะ ยินดีให้บริการสอบถาม และสืบค้นข้อมูลเปิดสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ค่ะ